• Αγκύριο στο φρύδι και στο πόδι του πρανούς
  • Συρματόσχοινο στο φρύδι και στο πόδι του πρανούς
  • Πλέγμα προστασίας πρανών σε ρολό με συρματόσχοινα στα άκρα του