• Αγκύριο στο φρύδι και στο πόδι του πρανούς
  • Συρματόσχοινο στο φρύδι και στο πόδι του πρανούς κάθετα και διαγώνια
  • Αγκύρωση με κάνναβο ανάλογα με τις απαιτήσεις των προδριαγραφών
  • Αγκύριο με μεταλλική βόλτα, μεταλλική πλάκα και παξιμάδι
  • Ειδικό γεωπλέγμα προστασίας πρανών.